• a ye yati
 • afo'
 • afut
 • ak
 • ak na
 • akop
 • am
 • am araz
 • ana
 • anafum
 • anan
 • anañ
 • ani iten
 • anin
 • añom
 • anon
 • apa
 • apa'
 • apan
 • apayan
 • api
 • apikon
 • apwiñ
 • ara
 • ara na umwe
 • arapat
 • ariyi'
 • ariza
 • arizam
 • arusu
 • asakara
 • asim
 • ata
 • atat
 • ataw
 • ati
 • ati atin
 • atiñ
 • ato
 • ato ye ritan
 • aw
 • aw' aw'
 • awan
 • awañ mañ
 • awaranti
 • awayip
 • awin
 • awin
 • awin ye topak
 • awiran
 • awup
 • axi'am
 • axiki utut
 • axumwiñ
 • aya
 • ayi
 • ayi kaw tayo
 • ayikoraw
 • aza'
 • akop
 • anin
 • apa'
 • apo'
 • aput
 • arakuta'
 • aripapa'
 • ariya
 • ariyi'
 • aroxinat
 • atam
 • atati
 • awin
 • ax kuye
 • axim
 • axumin'
 • aye
 • ayin
 • a ye yati
    [a je ja'ti]
  queixo
  pa' napa a ye yati
  ele bateu no meu queixo